Polityka prywatnościPOLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.MOJZEGAREK.PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowego „Mój zegarek” obsługiwanego przez stronę w sieci WWW, znajdującą się pod adresem www.mojzegarek.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”).

§1 Definicje

 1. Konto – przetwarzany przez nas zbiór danych, zakładany przez Klienta w celu korzystania ze sklepu internetowego Mój Zegarek. Konto funkcjonuje pod unikalnym loginem (nazwą Konta), podanym przez Klienta. Na Konto składają się dane osobowe klienta, historia zamówień, lista życzeń oraz subskrypcje Klienta.
 2. My – Administrator danych osobowych oraz właściciel Sklepu internetowego Qbrands Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, KRS: 0000563520; NIP: 5223032287; REGON: 361797415.
 3. Newsletter - informacje na temat wydarzeń i funkcjonowania sklepu internetowego „Mój Zegarek” oraz informacje handlowe na temat promocji, a także Towarów i Usług świadczonych przez Sprzedawcę rozsyłane – za uprzednią zgodą - drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji Konta bądź składaniu zamówienia.
 4. Polityka – niniejsza polityka prywatności.
 5. Profilowanie - dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 6. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
 8. Sklep internetowy – sklep internetowy „Mój Zegarek”, będący stroną sieci WWW, znajdującą się pod adresem: http://www.mojzegarek.pl, obsługującą sprzedaż Towarów i Usług Sprzedawcy, poprzez którą Klienci mogą rejestrować Konto, składać zamówienia, reklamacje, przeglądać Towary i Usługi, zmieniać swoje dane.
 9. Towar – rzecz będąca przedmiotem oferty, w szczególności zegarki, biżuteria dla kobiet i mężczyzn.
 10. Usługa – usługa będąca przedmiotem oferty, w szczególności usługa grawerunku.

§2 Administrator danych osobowych dla sklepu „Mój Zegarek”

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Qbrands Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestry Sadowego pod nr KRS: 0000563520; NIP: 5223032287; REGON: 361797415, z którą skontaktować się możesz poprzez:
  1. Pocztę – na adres: Aleje Jerozolimskie 200 lok. 210A, 02-486 Warszawa
  2. Pocztę elektroniczną – na adres: kontakt@mojzegarek.pl

§3 Cele i podstawy przetwarzania

 1. W ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej świadczymy usługi, w ramach których przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:
  1. realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym po rejestracji Konta jak i bez niej;
  2. rozpatrywania ewentualnych reklamacji;
  3. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego;
  4. analitycznych i statystycznych;
  5. marketingowych;
  6. ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń wynikłych na gruncie świadczonych usług i zawieranych umów;
  7. przesyłania Newslettera.
 2. Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są:
  1. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. a-c powyżej – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. d-f powyżej – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych celów(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. W przypadkach określonych ust. 1 d-e także zgoda na przechowywanie i stosowanie Plików Cookies(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  4. W przypadku określonym w ust. 1 lit. g powyżej – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którą nam udzieliłeś/aś. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest w każdym przypadku dobrowolne, jakkolwiek niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe może skutkować brakiem możliwości założenia Konta, zakupu Towaru, zakupu Usługi, a także brakiem możliwości otrzymywania informacji o promocjach, oferowanych Towarach lub Usługach.
 4. Prawnie uzasadnianymi celami, o których mowa w ust. 2 lit. b powyżej są:
  1. W przypadku celów analitycznych i statystycznych - jest analiza Twoich preferencji oraz aktywności w celu zapewnienia lepszej działalności Strony oraz zwiększenie jakości naszych usług poprzez poznanie Twoich preferencji, w celu spersonalizowania ofert i w konsekwencji lepiej spełniać Twoje potrzeby.
  2. W przypadku marketingu opartego o reklamę kontekstową oraz behawioralną – promowanie oferowanych przez nas Towarów i Usług w sposób odpowiadający Twoim preferencjom.
  3. W przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – ochrona naszych praw.

§4 Odbiorcy Twoich danych osobowych

 1. W ramach świadczenia naszych Usług często korzystamy z usług firm zewnętrznych, którym w celu sprawnej realizacji Twoich zamówień przekazujemy Twoje dane. Korzystamy z następujących kategorii odbiorców:
  1. Operatorzy płatności;
  2. Firmy kurierskie oraz pocztowe;
  3. Pośrednicy logistyczni;
  4. Operatorzy platform chmurowych;
  5. Operatorzy poczty elektronicznej oraz mailingu;
  6. Firmy księgowe;
  7. Serwisy zbierające Twoje opinie dotyczące jakości naszych Usług.
  8. Agencje marketingu internetowego.
 2. W ramach świadczenia naszych usług nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

§5 Okres przez który Twoje dane będą przetwarzane

 1. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są na czas świadczenia danej usługi oraz przez okres upływu ewentualnych roszczeń, a także dopóki nie wycofasz Twojej zgody, lub nie złożysz sprzeciwu wobec przetwarzani danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 3. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na potrzeby księgowości, okres przetwarzania wynosi 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą - w przypadku ksiąg rachunkowych oraz 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - w przypadku ksiąg podatkowych.

§6 Twoje prawa

 1. Zgodnie z przepisami RODO przysługują Ci poniższe prawa, które możesz realizować poprzez kontakt z nami na podane w niniejszej Polityce dane kontaktowe:
  1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane Ciebie dotyczące, w przypadku kiedy ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do danych oraz do informacji nas dotyczących i przetwarzania przez nas Twoich danych.
  2. Prawo do sprostowania danych, według którego zapewniamy Ci realizację prawa do sprostowania danych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne.
  3. Tzw. prawo do bycia zapomnianym, czyli po prostu prawo do usunięcia Twoich danych. Jakkolwiek, Twoje prawo do usunięcia zdanych jest ograniczone przez przepisy RODO do określonych przypadków. Nie będziemy mogli też usunąć Twoich danych, jeśli nie pozwala nam na to prawo, czy też w przypadkach kiedy potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń. W sytuacji, kiedy nie zachodzą przesłanki usunięcia Twoich danych, a ty zgłosisz takie żądanie, dostaniesz od nas informację, w której wskażemy przeszkody w usunięciu Twoich danych.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania, w przypadkach kiedy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych, uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a nie chcesz ich usunięcia, my już nie potrzebujemy Twoich danych, a chcesz je wykorzystać do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wniesiesz sprzeciw, o którym będzie mowa poniżej, przysługuje Ci prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
  5. Prawo do przenoszenia danych, co oznacza że masz prawo żądać od nas Twoich danych osobowych w czytelnym formacie. Udostępniamy w dane osobowe w formacie .xls, jeśli chcesz uzyskać je innym formacie, proszę daj nam znać, a w ramach możliwości postaramy się przesłać je we wskazanym przez Ciebie formacie. O ile jest to w naszej ocenie możliwe, możemy przesłać Twoje dane innemu administratorowi.

§7 Prawo do sprzeciwu

W przypadku przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy administracyjnej powierzonej Administratorowi, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, lub w celach marketingu bezpośredniego przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli nie ma przeszkód prawnych, przestaniemy przetwarzać Twoje dane.

§8 Prawo do cofnięcia zgody

W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie Twojej zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych, którego dokonywaliśmy przed cofnięciem zgody.

§9 Skarga do PUODO

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(dawniej: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

§10 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 1. W ramach gromadzenia danych statystycznych i analitycznych oraz w ramach reklamy kontekstowej i behawioralnej dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 2. Do profilowania dochodzi poprzez gromadzenie Twoich danych przy użyciu Plików Cookies w celu dokonania zautomatyzowanych analiz Twojego zachowania w Internecie, a także przygotowania spersonalizowanej pod Twoje preferencje reklamy.
 3. Jedyny konsekwencjami profilowania w powyższych celach jest polepszenie jakości usług oraz dostosowane do Ciebie reklamy internetowe.
 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie w zakresie wymienionym powyżej odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz za Twoją uprzednią zgodą na stosowanie Plików Cookie.

§11 Pliki Cookies

 1. Informujemy, że w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i sprawnego działania Sklepu, nasz Sklep wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. w pamięci komputera, tabletu lub smartfona) Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane przez Sklep nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu i firma zajmująca się reklamami w Internecie - Google Inc. poprzez usługę Doubleclick by Google.
 5. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości stron WWW do preferencji użytkowników oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia lepsze dostosowanie strony do potrzeb użytkowników;
  3. utrzymywanie sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostarczenia użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego potrzeb.
 6. W ramach naszej Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
  1. „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  2. „stałe” (persistent cookies) - pliki, które przechowywane są w sposób stały w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowy. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Ciebie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Klienta. Jakkolwiek wyłączenie obsługi Cookies może mieć wpływ na poprawne działanie naszego Sklepu.

§12 Bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych

 1. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne dlatego też stosujemy wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne dla ryzyka naruszenia Twoich praw lub wolności oraz dbamy, aby przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodnie z RODO.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Sklepie, wykorzystywane jest szyfrowanie SSL.

§13 Zmiana Polityki

 1. W związku z tym, iż regularnie dokonujemy przeglądów i aktualizujemy niniejszą Politykę istnieje możliwość jej zmiany. Będziemy Cię informować o wszelkich zmianach naszej Polityku prywatności poprzez nasz Newsletter.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z punktów naszej polityki prywatności - jesteśmy do Państwa dyspozycji. Możecie się z nami skontaktować na dane kontaktowe wskazane w niniejszej Polityce.

dołącz do nas

Odwiedź nas i polub: