RegulaminNiniejszy regulamin został przygotowany w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.), Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”).

Regulamin możesz nieodpłatnie pobrać ze strony: http://www.mojzegarek.pl/regulamin.

Sklep internetowy „Mój Zegarek” działający pod stroną znajdująca się w sieci WWW pod adresem: www.mojzegarek.pl prowadzony jest przez Qbrands Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestry Sadowego pod nr KRS: 0000563520; NIP: 5223032287; REGON: 361797415, z którą skontaktować się możesz poprzez:

 1. Pocztę – na adres: ul.Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa
 2. Pocztę elektroniczną – na adres: kontakt@mojzegarek.pl
REGULAMIN SERWISU MÓJ ZEGAREK (WWW.MOJZEGAREK.PL)

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – każdy dzień poza dniem wolnym od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.) oraz sobotą.
 2. Klient – osoba fizyczna, mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, składające zamówienia w sklepie internetowym „Mój Zegarek” poprzez prawidłowo założone Konto, bądź bez rejestracji.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – przetwarzany przez Sprzedawcę zbiór danych, zakładany przez Klienta w celu korzystania ze sklepu internetowego Mój Zegarek. Konto funkcjonuje pod unikalnym loginem (nazwą Konta), podanym przez Klienta. Na Konto składają się dane osobowe klienta, historia zamówień, lista życzeń oraz subskrypcje Klienta.
 5. Newsletter - informacje na temat wydarzeń i funkcjonowania sklepu internetowego „Mój Zegarek” oraz informacje handlowe na temat promocji, a także Towarów i Usług świadczonych przez Sprzedawcę rozsyłane – za uprzednią zgodą - drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji Konta bądź składaniu zamówienia.
 6. Płatność przy odbiorze – płatność dokonywania przez Klienta w chwili odbioru Towaru od kuriera.
 7. Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, świadczący usługi pośrednictwa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w zakresie płatności internetowych, prowadzony przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań; z regulaminem usługi Przelewy24 można się zapoznać pod adresem WWW: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 10. Sklep – sklep internetowy „Mój Zegarek”, będący stroną sieci WWW, znajdującą się pod adresem: http://www.mojzegarek.pl, obsługującą sprzedaż Towarów i Usług Sprzedawcy, poprzez którą Klienci mogą rejestrować Konto, składać zamówienia, reklamacje, przeglądać Towary i Usługi, zmieniać swoje dane.
 11. Sprzedający- Qbrands Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańska 950, 02-457 Warszawa, KRS: 0000563520; NIP: 5223032287; REGON: 361797415.
 12. Towar – rzecz będąca przedmiotem oferty, w szczególności zegarki, biżuteria dla kobiet i mężczyzn.
 13. Usługa – usługa będąca przedmiotem oferty, w szczególności usługa grawerunku.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez Sprzedającego Towarów oraz Usług za pośrednictwem Sklepu, znajdującym się pod adresem WWW: www.mojzegarek.pl.
 2. Sprzedający zamieszcza informacje o Towarach oraz Usługach za pośrednictwem Sklepu. Informacje te mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

§ 3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet oraz aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sprzedającego urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sprzedający może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 3. Złożenia zamówienia można dokonać po uprzednim założeniu Konta w Sklepie jak i bez zakładania Konta, podając niezbędne dane.
 4. Założenie Konta oraz korzystanie ze Sklepu następuje nieodpłatnie.
 5. Wszelkie informacje o produktach, w szczególności ich opisy, fotografie, cenniki, specyfikacje techniczne stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient składa zamówienie Towarów lub Usług będące ofertą zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 7. Każda płatność – poza płatnością przy odbiorze – dokonana przez Klienta stanowi przedpłatę w związku z zawieraną umową. Produkty grawerowane można zakupić tylko za przedpłatą.
 8. Do płatności – poza płatnością przy odbiorze – dochodzi niezwłocznie po złożenie zamówienia, tj. po wybraniu opcji „Kupuję i płacę”, znajdującej się w podsumowaniu zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany przy rejestracji Konta bądź przy złożeniu zamówienia potwierdzenie złożenia zamówienia.
 10. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w całości lub części, Sprzedający informuje Klienta terminie 7 dni od otrzymania Potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji Konta bądź złożeniu zamówienia bez rejestracji.
 11. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w części, po otrzymaniu informacji o której mowa w ust. 7 powyżej, Klient może zadecydować o realizacji zamówienia w części bądź jego anulowaniu.
 12. W przypadkach wymienionych w ust. 10 oraz ust. 11 powyżej, Sprzedający zwróci – odpowiednio w całości bądź w części - środki wpłacone przez Klienta na poczet przedpłaty.

§ 4 Poprawianie lub zmiana danych zamówienia

Od momentu złożenia zamówienia do nadania zakupionego Towaru, Klient może poprawić lub zmienić dane zamówienia drogą elektroniczną, wysyłając e-maila na adres kontakt@mojzegarek.pl.

§ 5 Czas realizacji zamówienia

 1. Szacowany czas realizacji zamówienia dla produktów dostępnych w magazynie wynosi 3 Dni robocze, przypadku Towarów będących na stanie, przy czym należy dodać 2 Dni robocze na wysyłkę Towaru oraz czas potrzebny na dostawę przez kuriera, co daje ok. 7 Dni roboczych, a dla produktów na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie.
 2. Czasem realizacji zamówienia jest czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do oddania Towaru przez kuriera realizującego dostawę do Klienta.
 3. W przypadku większej ilości Towarów, czas realizacji zamówienia jest zależny od Towaru z najdłuższym czasem realizacji.
 4. Przy wskazaniu czasu realizacji zamówienia brane są pod uwagę tylko Dni Robocze.
 5. Aktualny stan realizacji zamówienia Klient może sprawdzić logując się na swoje Konto, w zakładce „Moje zamówienia”.

§ 6 Cena

 1. Wszelkie ceny Towarów i Usług podane na stronie Sklepu:
  1. Są podane w polskich złotych,
  2. Zawierają podatek od towarów i usług(VAT),
  3. Nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego poinformowania, wprowadzania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 3. Promocje na Towary i Usługi nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 7 Płatności i dostawa Towaru

 1. Dostępnymi w Sklepie metodami płatności są:
  1. Przelewy24,
  2. Płatność przy odbiorze.
 2. Wyboru metody płatności dokonuje Klient.
 3. Szczegółowa lista metod płatności i dalsze informacje można znaleźć pod adresem: http://www.mojzegarek.pl/metody-platnosci.
 4. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem wybranych przez Klienta sposobów dostawy(dostawa do Paczkomatu, dostawa kurierska) oraz firm kurierskich.
 5. Na terenie Polski dostawa Towaru następuje nieodpłatnie.
 6. Akceptując warunki Regulaminu, Klient godzi się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

§ 8 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wady, Klient może:
  1. Skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady stosownie do §8.1 Regulaminu;
  2. Skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji stosownie do § 8.2 Regulaminu poprzez przesłanie Towaru na adres oraz według warunków zawartych w gwarancji udzielonej przez producenta Towaru.

§ 8.1 Rękojmia za wady Towaru

 1. Sprzedający jest obowiązany do wydania produktu bez wad.
 2. Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi przez okres 2 lat od daty dostarczenia Towaru oraz 1 roku od daty stwierdzenia wady Towaru.
 3. Z tytułu rękojmi za wady, Klient może żądać:
  1. Wymiany Towaru na wolny od wad;
  2. Naprawienia Towaru;
  3. Obniżenia ceny;
  4. Odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku stwierdzenia wady, Klient powinien postępować wedle wskazówek zawartych na podstronie „Zwroty i reklamacje”.(http://www.mojzegarek.pl/zwroty-i-reklamacje). Niezależnie od tego zgłoszenie żądania z tytułu rękojmi może zostać dokonane przez kontakt bezpośredni poprzez:
  1. Adres e-mail: kontakt@mojzegarek.pl
  2. Pocztą na adres: Qbrands sp. z o.o., ul.Łopuszańska 95 02-457 Warszawa
 5. Dostarczenie Towaru w ramach rękojmi odbywa się na adres Sprzedawcy, tj.: Qbrands sp. z o.o.,ul.Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa
 6. Sprzedający odpowiada na zgłoszenie żądania, o którym mowa w ust. 3 powyżej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 8.2 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
 2. Uprawnienie z gwarancji Klient wykonuje na podstawie książki gwarancyjnej załączonej do Towaru.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji gwarancji znajdują się na podstronie „Zwroty i reklamacje”(http://www.mojzegarek.pl/zwroty-i-reklamacje) oraz w książce gwarancyjnej Towaru.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik lub wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę na adres: Qbrands sp. z o.o., ul.Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa bądź adres e-mail: kontakt@mojzegarek.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na podstronie „Zwroty i reklamacje” (http://www.mojzegarek.pl/zwroty-i-reklamacje), jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na podstronie „Zwroty i reklamacje” (http://www.mojzegarek.pl/zwroty-i-reklamacje). Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie informacji o odstąpieniu od umowy na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem ww. określonego terminu.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wykorzystane przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient udzielił wyraźnej zgody na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwroty nie będą przyjmowane w przypadku zakupu przez podmiot nie będący osobą fizyczną lub firmą jednoosobową.
 8. Klient ponosi tylko koszty bezpośrednie dostarczenia Towaru.
 9. Klient odsyła lub przekazuje Towar Sprzedawcy na adres: ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dnia od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli Towar zostanie nadany przed upływem terminu 14 dni.
 10. Towar musi dojść do Sprzedawcy w stanie nienaruszonym, bez śladów zniszczeń i użytkowania. Zwracany Towar musi zawierać komplet metek, opakowanie oraz książkę gwarancyjną.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku usługi grawerunku.
 12. Przy składaniu zamówienia na usługę grawerunku przez Klienta, Sprzedawca informuje przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, Klient utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych dla Sklepu jest Sprzedawca, tj. Qbrands Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul.Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży lub umowy o usługę grawerunku zawieranych w ramach Sklepu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą oraz jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta Klienta, do rejestracji Konta lub złożenia zamówienia bez rejestracji w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz w celach analitycznych i statystycznych, a także w celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy.
 3. Podanie danych osobowych jest w każdym przypadku dobrowolne, jakkolwiek niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe może skutkować brakiem możliwości założenia Konta, zakupu Towaru, czy też zakupu Usługi.
 4. Po udzieleniu uprzedniej zgody, dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywana przy przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez Newsletter, o którym mowa w §11 niniejszego Regulaminu.
 5. Zgoda, o której mowa w ust. 3 powyżej jest dobrowolna, a Klient może ją w każdej chwili wycofać, jakkolwiek będzie się to wiązać z niemożliwością otrzymywania Newslettera.
 6. Klienci mają prawo do
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych(tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. sprzeciwu
  7. niepodlegania profilowaniu.
 7. W przypadku zmiany danych osobowych, Klient jest obowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych Klienta oraz Polityki Cookies znajdują się w podstronie „Polityka prywatności” (http://www.mojzegarek.pl/polityka-prywatnosci).

§ 11 Newsletter

 1. W razie wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz SMS, a także na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych, o którym mowa w §10 ust. 2 Regulaminu, otrzymywać będzie on Newsletter oraz powiadomienia SMS.
 2. Newsletter jest wysyłany na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji Konta.
 3. Powiadomienia SMS są wysyłane na numer telefonu podany przy rejestracji Konta, bądź przy składaniu zamówienia.
 4. Zgoda na otrzymywanie Newslettera oraz powiadomień SMS może być wycofana w każdej chwili poprzez wejście w odpowiedni odnośnik w stopce e-maila zawierającego Newsletter bądź poprzez kontakt bezpośredni (http://www.mojzegarek.pl/kontakt).

§ 12 Rozstrzyganie sporów konsumenckich

 1. Klient będący Konsumentem w razie zaistnienia sporu ze Sprzedawcą może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Organem właściwym dla rozwiązywania sporów konsumenckich zaistniałych na gruncie sprzedaży Towarów i Usług przez Sprzedawcę jest Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Warszawie przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
 3. Informacje dotyczące inicjowania oraz trybu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 4. Klient będący Konsumentem może także skorzystać z internetowej platformy ODR, znajdującej się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Klient zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, tj. Qbrands Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul.Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, KRS: 0000563520; NIP: 5223032287; REGON: 361797415.
 2. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą jest prawo polskie.
 3. Językiem obowiązującym przy zawieraniu umowy jest język polski.
 4. Ewentualne spory nie dające się rozstrzygnąć w sposób polubowny, o którym mowa w § 11 Regulaminu, pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane podane przez Klienta przy rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia, które są błędne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości bądź niekompletności danych, Klientowi przysługuje prawo do sprostowania danych.
 6. Sprzedawca nie stosuje kodeksów dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.)
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sprzedawcę w mailu informującym o zmianie Regulaminu, nie krótszym jednak niż 14 dni.
 8. Zmiany Regulaminu nie zmieniają i nie naruszają praw nabytych przez Klientów w ramach korzystania ze sklepu internetowego Mój Zegarek. W przypadku zamówień złożonych przed datą zmiany Regulaminu, obowiązują postanowienia obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 9. Powiadomienie o zmianie Regulaminu następuje drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, Ustawie o prawach konsumenta oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

dołącz do nas

Odwiedź nas i polub: